Choď na obsah Choď na menu
 


DHZ Oravská Lesná srdečne pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 05. 01. 2019 o 16,00 hod. v priestoroch jedálne Základnej školy Oravská Lesná - vchod zozadu od telocvične.

j71.gif

Program VČS DHZ Oravská Lesná konanej dňa: 05.01.2019

 1. Otvorenie, privítanie členov a hostí
 2. Voľba mandátnej komisie, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Správa výboru o činnosti DHZ za rok 2018
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Správa o hospodárení DHZ v roku 2018
 6. Správa revíznej komisie DHZ o hospodárení DHZ v roku 2018
 7. Plán činnosti DHZ na rok 2019
 8. Plán práce DHZ na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu DHZ na rok 2019
 10. Diskusia
 11. Uznesenie z VČS a jeho schválenie
 12. Záver

Je potrebné si priniesť hotovosť za členskú známku na rok 2019!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR:

V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 musí každý kto pracuje s osobnými údajmi osôb mať na to jej osobný súhlas. Z tohto dôvodu je potrebné aby každý člen vo Vašom DHZ podpísal určené tlačivo – na VČS DHZO. Podpísané tlačivá následne doručte na UzO DPO SR Dolný Kubín Ťatliaková 2051/8, 026 01 Dolný Kubín v termíne do 1.4.2019. 

Prosíme aby ste tlačiva doručovali spolu za celé DHZ, nie jednotlivo. 

Tlačivo sa nesmie podpisovať hromadne, každý člen musí podpísať svoje vlastné.

Za osoby mladšie ako 18 rokov tento súhlas musí podpísať jeho zákonný‎ zástupca.  Po dovŕšení 18 roku musí dotyčný člen podpísať dané tlačivo sám a doručiť ho na UzO DPO SR Dolný‎ Kubín.

U nový členov spolu s prihláškou musí byť doručené aj tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

V prípade, že UzO DPO SR Dolný Kubín nebude mať podpísané tlačivo, nebude môcť pracovať s údajmi o danom členovi a jeho osobná karta bude musieť byť vyradená na UzO DPO SR Dolný Kubín, t. j. nebude môcť byť povyšovaný, nebudú mu môcť udelené ocenenia a následne stratí členstvo v DPO SR.

 


Spracoval: UzO DPO SR Dolný Kubín Ťatliaková 2051/8, 026 01 Dolný Kubín