Choď na obsah Choď na menu

Stanovy DPO

 

 

S T A N O V Y

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

 

 

PREAMBULA

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

 

 

HLAVA I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Právna forma, sídlo a symboly

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

 

 1. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a zmene niektorých zákonov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.
 2. DPO SR má štatút nezávislej právnickej osoby, budovanej na demokratických princípoch.
 3. Sídlom DPO SR je hlavné mesto SR - Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava.
 4. Pôsobnosť DPO SR sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.
 5. Symboly DPO SR sú:

a) znak DPO SR,

b) zástava DPO SR.

Popis symbolov DPO SR upravuje vnútorný predpis DPO SR.

 

Článok 2

Cieľ a úlohy DPO SR1)

 

1. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. 

Tento cieľ zabezpečuje DPO SR plnením úloh v oblastiach

 1. výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
 2. odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 3. finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
 4. zásahovej činnosti členov DPO SR,
 5. civilnej ochrany obyvateľstva,
 6. dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,
 7. verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
 8. organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
 9. zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi
 10. cezhraničnej spolupráce,
 11. tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

2. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

3. Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zriaďovať vzdelávacie zariadenia.

 

 

HLAVA II.

ČLENSTVO V DPO SR

 

Článok 3

Vznik členstva

 

 1. Členstvo v DPO SR je dobrovoľné.
 2. Členstvo môže byť:
 1. individuálne,
 2. kolektívne,
 3. čestné.
 1. Členom môže byť fyzická osoba (individuálne a čestné členstvo) alebo právnická osoba (kolektívne členstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s cieľom a úlohami DPO SR a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách DPO SR (ďalej len stanovy).
 2. Potvrdením o členstve je členský preukaz DPO SR.
 3. Členom DPO SR môže byť fyzická osoba po dovŕšení 15 rokov veku.
 4. Členovia v DPO SR sa delia podľa veku na:
 1. hasičský dorast – po dovŕšení 15 rokov do 18 rokov,
 2. dospelí – po dovŕšení 18 rokov.
 1. Členstvo fyzickej osoby vzniká:
 1. dňom schválenia písomnej vlastnoručne podpísanej prihlášky výborom Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ).  Po schválení prihlášky výborom DHZ, tento vykoná registráciu člena na príslušnom Územnom výbore Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ďalej len ÚzV DPO SR). Výbor DHZ informuje o prijatí člena členskú schôdzu, alebo výročnú členskú schôdzu DHZ,
 2. udelením čestného členstva.
 1. Členstvo je možné len v jednom DHZ.
 2. Člen môže pracovať aj v inom DHZ z dôvodu vykonávania činnosti mimo miesta registrácie v DPO SR – napríklad zvyšovanie vzdelávania, dlhodobé pracovné zaradenie. Potvrdenie o práci v inom DHZ sa vyznačí v členskom preukaze.
 3.  Kolektívny člen je právnická osoba, ktorej vzťah k DPO SR je vymedzený zmluvou. Kolektívny člen má práva a povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy, a pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je oprávnený zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu všetkých rokovaní, ktorých sa môže zúčastniť riadny člen DPO SR; pritom má hlas poradný.
 4.  Členstvo kolektívneho člena - právnickej osoby vzniká dňom účinnosti príslušnej zmluvy, ak nie je v zmluve uvedené inak. Kolektívne členstvo zaniká dňom vyplývajúcim zo zmluvy.
 5.  Čestný člen je osobitná forma členstva v DPO SR. Čestné členstvo sa udeľuje fyzickej osobe, ktorá nie je riadnym členom, ale napriek tomu sa významnou mierou podieľa, alebo podieľala na podpore činnosti niektorého zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DPO SR (napríklad významná osobnosť kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho alebo politického života). Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ alebo organizačný článok DPO SR na návrh orgánu organizačnej štruktúry DPO SR. K čestnému členstvu sa vydáva doklad o jeho udelení. Na čestného člena sa nevzťahujú časti stanov o platení členských príspevkov.
 6.  Mimo členskej základne pôsobia v DPO SR, v rámci záujmovej činnosti, spravidla pod vedením členov DPO SR, aj deti vo veku do 15 rokov, ktoré sú registrované formou preukazu mladý hasič. Činnosť mladých hasičov upravuje vnútorný predpis DPO SR.

 

Článok 4

Práva a povinnosti člena

 

 1. Člen má právo:
 1. zvoliť si DHZ, v ktorom bude registrovaný,
 1. vystúpiť z neho na základe svojho rozhodnutia, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ,
 2. zapájať sa podľa svojich možností a schopností do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami,
 3. hlasovať, slobodne prejavovať svoje názory na činnosť DPO SR, predkladať návrhy, požiadavky a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,
 4. voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku,
 5. nosiť rovnošatu, hasičskú hodnosť, odznaky odbornosti, vyznamenania, služobný odznak a menovku,
 6. odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR,
 7. na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.2)

2.  Člen má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
 2. podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci DPO SR,
 3. rešpektovať rozhodnutia orgánov DPO SR a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie, ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,
 4. zaplatiť členské príspevky do 31. marca príslušného roka,
 5. oznámiť výboru DHZ rozhodnutie vystúpiť z DHZ, prípadne oznámiť preregistrovanie sa do iného DHZ,
 6. chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

 

Článok 5

Preukazovanie príslušnosti k DPO SR

1. Člen DPO SR preukazuje príslušnosť k DPO SR:

a) preukazom DPO SR,

b) služobným preukazom po zvolení do funkcie v jednotlivých stupňoch organizačnej štruktúry DPO SR.

2. Preukaz DPO SR vydáva miestne príslušný ÚzV DPO SR.

3. Osvedčenie o zvolení do funkcie vydáva predseda volebnej komisie na stupni, kde bol do funkcie zvolený.

4. Vzor preukazu DPO SR, služobného preukazu, služobného odznaku a spôsob ich prideľovania upravuje vnútorný predpis DPO SR.

 

Článok 6

Zánik členstva

 

 1. Členstvo v DPO SR zaniká:
 1. vystúpením z DPO SR,
 2. úmrtím fyzickej osoby,
 3. zánikom kolektívneho člena – právnickej osoby,
 4. ukončením alebo vypovedaním zmluvy s kolektívnym členom – právnickou osobou,
 5. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 6. vylúčením,
 7. odňatím čestného členstva,
 8. zánikom DPO SR.
  1. Rozhodnutie o vystúpení z DPO SR oznámi člen písomne DHZ, v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.
  2. Vylúčiť člena z DPO SR možno vtedy, ak:
 1. člen opätovne a napriek upozorneniam porušuje členské povinnosti,
 2. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin – ak výkon trestu nebol podmienečne odložený.
  1. O vyškrtnutí a vylúčení člena z DPO SR rozhoduje, na návrh výboru DHZ, členská schôdza DHZ, v ktorom je člen registrovaný. Proti rozhodnutiu o vyškrtnutí a vylúčení sa člen môže odvolať na vyššie orgány DPO SR. Rozhodnutie Snemu DPO SR je konečné.
  2. Čestné členstvo možno odobrať v prípade, ak jeho držiteľ:
 1. zneužije znak alebo názov DPO SR alebo poškodí dobré meno DPO SR,
 2. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin – ak výkon trestu nebol podmienečne odložený.
  1. Ak bol člen vyškrtnutý alebo vylúčený z DPO SR, môže po pominutí dôvodov, pre ktoré členstvo zaniklo, požiadať o znovuprijatie do DPO SR.

 

Článok 7

Vyznamenania a čestné tituly

 

1.  Za aktívnu činnosť, pomoc a podporu DPO SR možno členom a kolektívom DPO SR udeliť vyznamenania a čestné tituly. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh, spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní a čestných titulov upravuje vnútorný predpis DPO SR.

2.  Ak sa vyznamenaný člen DPO SR alebo nositeľ vyznamenania a čestného titulu dopustí činu, ktorý hrubo poruší Stanovy DPO SR alebo zákonnosť, orgán DPO SR, ktorý vyznamenanie, čestný titul udelil, môže rozhodnúť o jeho odňatí na základe podnetu od orgánu DPO SR, ktorý danú skutočnosť zistil.

 

HLAVA III.

ORGÁNY A ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY DPO SR

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 

Článok 8

Všeobecné ustanovenia

 

 1. DPO SR je organizovaná na územnom princípe.
 2. DPO SR vytvára ústredné orgány DPO SR s celoštátnou pôsobnosťou a organizačné jednotky s teritoriálnym, územným pôsobením.

 

Článok 9

Ústredné orgány DPO SR

 

Ústredné orgány DPO SR sú:

 1. najvyššie orgány
 • Republikové valné zhromaždenie DPO SR (ďalej len RVZ DPO SR),
 • Snem DPO SR (ďalej len snem),
 1. výkonný orgán
 • Prezídium DPO SR (ďalej len prezídium),
 1. štatutárne orgány
 • Prezident DPO SR (ďalej len prezident),
 • Generálny sekretár DPO SR (ďalej len generálny sekretár),
 1. kontrolný orgán
 • Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR (ďalej len RKaRK DPO SR).

 

Článok 10

Republikové valné zhromaždenie DPO SR

 

 1. Najvyšším orgánom DPO SR je RVZ DPO SR.
 2. RVZ DPO SR sa schádza spravidla 1-krát za 5 rokov a zvoláva ho snem. Rokovania RVZ DPO SR sa zúčastňujú delegáti Územných organizácií DPO SR (ďalej len ÚzO DPO SR), zvolení Valnými zhromaždeniami územných organizácií DPO SR (ďalej len VZ ÚzO DPO SR) podľa osobitného kľúča, ktorý určuje Snem DPO SR.
 3. RVZ DPO SR
 1. volí prezidenta,
 2. volí generálneho sekretára,
 3. potvrdzuje členov prezídia,
 4. potvrdzuje členov snemu,
 5. potvrdzuje členov RKaRK DPO SR, 
 6. kooptuje zástupcu Ministerstva vnútra SR (ďalej MV SR), v záujme súčinnosti a koordinácie odborných otázok, za člena snemu a prezídia.
  1. RVZ DPO SR schvaľuje program, správu o činnosti, správu RKaRK DPO SR, plán činnosti, stanovy alebo zmeny v stanovách a symboliku.
  2. RVZ DPO SR rozhoduje o zániku DPO SR zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
  3. O zvolanie RVZ DPO SR môže požiadať nadpolovičná väčšina ÚzO DPO SR. Program takto zvolaného RVZ DPO SR sa upraví podľa dôvodu jeho zvolania.
  4. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov je spravidla 5 rokov, pokiaľ RVZ DPO SR podľa bodu 6 nerozhodne inak.

 

Článok 11

Snem DPO SR

 

 1. Snem je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ DPO SR.
 2. Snem sa schádza najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho prezídium. Ak prezídium nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident spolu s generálnym sekretárom. Snem je zvolaný aj vtedy, ak o jeho zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov snemu s udaním dôvodu.
 3. Každá ÚzO DPO SR je zastúpená v sneme prostredníctvom svojho člena snemu, potvrdeného RVZ DPO SR.
 4. Okrem zástupcov ÚzO DPO SR sa členmi snemu z titulu svojej funkcie stávajú
 1. prezident,
 2. generálny sekretár, 
 3. veliteľ Odbornej školy DPO SR,
 4. kooptovaní zástupcovia MV SR.
  1. Prezident je z titulu svojej funkcie predsedajúcim snemu.
  2. Prvé zasadnutie snemu po RVZ DPO SR schvaľuje z členov prezídia viceprezidenta DPO SR (ďalej len viceprezident).
  3. Snem
 1. prerokováva a schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 2. prerokováva a schvaľuje rokovací a volebný poriadok DPO SR,
 3. prerokováva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty a zmeny v nich,
 4. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení (ročnú účtovnú závierku3),
 6. schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ DPO SR a VZ ÚzO DPO SR, zvoláva rokovanie RVZ DPO SR,
 7. usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 8. zriaďuje a ruší vlastné vzdelávacie a účelové zariadenia,
 9. schvaľuje štatút vlastného vzdelávacieho a účelového zariadenia.
  1. Snem je oprávnený prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné personálne zmeny v ústredných orgánoch. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú hasičský časopis Požiarnik a internetová stránka DPO SR.
  2. Nezodpovedané otázky a pripomienky členov snemu zodpovie prezídium písomne do 90 dní.
  3. Snem je oprávnený
 1. odvolať prezidenta a generálneho sekretára,
 2. voliť prezidenta a generálneho sekretára na skrátené funkčné obdobie do nasledujúceho RVZ DPO SR,
 3. kooptovať nových členov do snemu, prezídia a RKaRK DPO SR.

11. Rokovania snemu sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda RKaRK DPO SR. V prípade jeho neúčasti, ním poverený člen RKaRK DPO SR.

 

Článok 12

Prezídium DPO SR

 

 1. Výkonným orgánom DPO SR je prezídium.
 2. Prezídium tvoria:
 1. prezident,
 2. generálny sekretár,
 3. viceprezident,
 4. členovia prezídia.
  1. Prezídium
 1. riadi činnosť DPO SR medzi zasadnutiami snemu v súlade so závermi RVZ DPO SR,
 2. schádza sa najmenej 6-krát v roku,
 3. zvoláva ho prezident a generálny sekretár. Mimoriadne zasadanie prezídia, po udaní dôvodu, môže byť zvolané nadpolovičnou väčšinou členov prezídia.
 4. volí z členov prezídia predsedov republikových pomocných komisií,
 5. na návrh generálneho sekretára schvaľuje vedúceho sekretariátu a tajomníkov republikových pomocných komisií,
 6. deleguje z členov DPO SR zástupcov do spoločností, ktorých je DPO SR vlastníkom,
 7. schvaľuje zástupcov a delegátov DPO SR v medzinárodných organizáciách.
  1. Pre zabezpečenie činnosti zriaďuje a schvaľuje republikové pomocné komisie a to najmä
 1. Republikový výcvikový štáb DPO SR (RVŠ),
 2. Republikovú preventívno-výchovnú komisiu DPO SR (RPVK),
 3. Republikovú komisiu mládeže DPO SR (RKM),
 4. Republikovú organizačno-právnu komisiu DPO SR (ROPK)
 5. prípadne ďalšie komisie podľa zváženia ich potreby.
  1. Rokovania prezídia sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda RKaRK DPO SR.
  2. Funkčné obdobie prezídia končí uplynutím funkčného obdobia snemu. 

 

 

 

 

Článok 13

Prezident DPO SR

 

 1. Prezident je štatutárnym orgánom DPO SR.
 2. Prezidenta volí RVZ DPO SR alebo snem.
 3. Prezident zastupuje DPO SR navonok. Tým nie sú dotknuté právomoci generálneho sekretára ako štatutárneho orgánu.
 4. Prezident:
 1. navrhuje z členov prezídia viceprezidenta,
 2. je nadriadeným generálnemu sekretárovi,
 3. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov prezídia pre jednotlivé odborné úseky činnosti,
 4. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 5. zo svojej činnosti sa zodpovedá snemu a RVZ DPO SR.
  1. Ak prezident nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní, zastupuje ho v plnom rozsahu viceprezident.
  2. O zastupovaní a opätovnom prevzatí právomocí prezidentom sa informujú orgány DPO SR.
  3. Funkčné obdobie prezidenta skončí zvolením nového prezidenta.
  4. Prezidenta môže z funkcie odvolať snem z dôvodu:
 1. neplnenia povinností vyplývajúcich z funkcie prezidenta,
 2. zániku členstva v DPO SR.
  1. Funkcia prezidenta je nezlučiteľná s funkciou viceprezidenta, generálneho sekretára, predsedu a člena Krajského výboru DPO SR (ďalej len KV DPO SR), predsedu a člena ÚzV DPO SR, predsedu a člena RKaRK DPO SR. V prípade zvolenia za prezidenta musí z uvedených funkcií odstúpiť.

10. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DPO SR samostatne.

 

Článok 14

Generálny sekretár DPO SR

 

 1. Generálny sekretár je štatutárnym orgánom DPO SR v pracovnoprávnych vzťahoch, vo veciach týkajúcich sa konania pred súdmi a orgánmi verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), ako aj vo veciach bežnej výkonnej a hospodárskej činnosti DPO SR.
 2. Generálny sekretár je prvým štatutárnym zástupcom.
 3. Generálneho sekretára volí RVZ DPO SR alebo snem.
 4. Ak generálny sekretár nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní, zastupuje ho v plnom rozsahu vedúci Sekretariátu DPO SR.
 5. O zastupovaní a opätovnom prevzatí právomocí generálnym sekretárom sa informujú orgány DPO SR.
 6. Generálny sekretár sa po zvolení stáva zamestnancom DPO SR.
 7. Pracovný pomer s generálnym sekretárom uzatvára prezident.
 8. Funkčné obdobie generálneho sekretára skončí zvolením nového generálneho sekretára.
 9. Generálneho sekretára môže z funkcie odvolať snem z dôvodu:
 1. neplnenia povinností vyplývajúcich z funkcie generálneho sekretára,
 2. zániku členstva v DPO SR.
  1. Generálny sekretár
 1. po organizačnej stránke zabezpečuje činnosť prezídia, RKaRK DPO SR, republikových pomocných komisií, snemu a RVZ DPO SR,
 2. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami, s občianskymi združeniami a inými organizáciami, zodpovedá príslušným inštitúciám za správnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých týmito inštitúciami,
 3. pripravuje návrh rozpočtu DPO SR a predkladá ho na schválenie prezídiu,
 4. predkladá prezídiu a snemu aj ďalšie materiály týkajúce sa zásadných otázok činnosti DPO SR,
 5. riadi činnosť vedúceho sekretariátu a sekretariátu DPO SR,
 6. navrhuje tajomníkov republikových pomocných komisií,
 7. metodicky usmerňuje činnosť tajomníkov ÚzV DPO SR a tajomníkov KV DPO SR vo veciach patriacich do jeho kompetencií,
 8. je hmotne spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 9. zo svojej činnosti sa zodpovedá prezidentovi, prezídiu, snemu a RVZ DPO SR.

Generálny sekretár, z dôvodu konfliktu záujmov, nemôže zastávať funkciu prezidenta, viceprezidenta, predsedu a člena RKaRK DPO SR, predsedu pomocnej republikovej komisie, predsedu a člena KV DPO SR, predsedu a člena ÚzV DPO SR, vedúceho sekretariátu DPO SR a tajomníka ÚzV DPO SR. V prípade zvolenia do funkcie musí z uvedených funkcií odstúpiť.

11. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DPO SR samostatne.

 

Článok 15

Viceprezident DPO SR

 

 1. Viceprezidenta na návrh prezidenta potvrdzuje snem.
 2. Viceprezidenta môže na návrh prezidenta z funkcie odvolať snem.
 3. Viceprezident zastupuje prezidenta, ak prezident nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní a v období, ak došlo k odvolaniu prezidenta z funkcie snemom.
 4. Zastupovanie prezidenta viceprezidentom trvá do jeho opätovného prevzatia právomocí alebo voľby nového prezidenta.
 5. Funkcia viceprezidenta je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, generálneho sekretára a člena RKaRK DPO SR.
 6. Funkčné obdobie viceprezidenta skončí schválením nového viceprezidenta.

 

Článok 16

Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR

 

1. RKaRK DPO SR je kontrolným orgánom DPO SR, ktorý predkladá správu o svojej činnosť RVZ DPO SR a snemu.

2. RKaRK DPO SR sa schádza spravidla 4-krát v roku a zvoláva ju predseda RKaRK DPO SR v spolupráci s generálnym sekretárom. Môže byť zvolaná i mimoriadne.

3. RKaRK DPO SR kontroluje

 1. hospodárenie v DPO SR,
 2. dodržiavania stanov, vnútorných predpisov, plnenia prijatých úloh a uznesení z rokovania ústredných orgánov DPO SR,
 3. spôsob vyriešenia podnetov členov DPO SR.

4. RKaRK DPO upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Stanoviská RKaRK DPO SR sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.

5. Členmi RKaRK DPO SR sú členovia DPO SR navrhnutí KV DPO SR a potvrdení RVZ DPO SR.

6. Predsedu a podpredsedu RKaRK DPO SR volia a odvolávajú členovia RKaRK DPO SR.

7. Činnosť RKaRK DPO SR sa riadi vnútorným predpisom DPO SR pre kontrolnú činnosť.

8. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch DPO SR.

 

Článok 17

Republikové pomocné komisie

 

1. Republikové pomocné komisie sú Republikový výcvikový štáb DPO SR (RVŠ), Republiková preventívno-výchovná komisia DPO SR (RPVK), Republiková komisia mládeže DPO SR (RKM), Republiková organizačno-právna komisia DPO SR (ROPK) prípadne ďalšie komisie podľa potreby.  

2. Členmi republikových pomocných komisií sú spravidla členovia snemu. Návrh na personálne obsadenie republikových pomocných komisií vzniká na základe odbornosti kandidáta, alebo návrhu KV DPO SR.

3. Zloženie republikových pomocných komisií schvaľuje prezídium.

4. Predsedom republikovej pomocnej komisie je člen prezídia.

5. Tajomníkom komisie je zamestnanec DPO SR, ktorého navrhuje generálny sekretár a schvaľuje prezídium.

 

Článok 18

Sekretariát DPO SR

 

1. Sekretariát DPO SR (ďalej len sekretariát) je odborné a výkonné pracovisko DPO SR s nevyhnutným počtom odborných zamestnancov, ktorý zriaďuje DPO SR. Riadi ho generálny sekretár prostredníctvom vedúceho Sekretariátu DPO SR (ďalej len vedúci sekretariátu).

2. Vedúci sekretariátu je ustanovená funkcia, ktorú schvaľuje na návrh generálneho sekretára prezídium.

3. Vedúci sekretariátu zastupuje generálneho sekretára, ak generálny sekretár nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní a v období, ak došlo k odvolaniu generálneho sekretára z funkcie snemom.

4. Vedúci sekretariátu zastupuje generálneho sekretára v plnom rozsahu.

5. Vo vzťahu k zamestnancom je sekretariát metodickým a kontrolným centrom.

6. Sekretariát vykonáva odborné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, evidenčné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR.

7. Sekretariát podľa pokynov generálneho sekretára plní úlohy, ktoré podľa stanov a ďalších vnútorných predpisov patria do pôsobnosti generálneho sekretára. Sekretariát najmä:

 1. v spolupráci s krajskými a územnými organizáciami pripravuje návrhy koncepcií, ako aj správy a informácie, ktoré generálny sekretár predkladá na rokovanie prezídia,
 2. koordinuje činnosť krajských a územných organizácií pri plnení úloh, ktoré sa týkajú DPO SR ako celku,
 3. riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť zamestnancov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry DPO SR.
 4. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť súvisí s poslaním a úlohami DPO SR,
 5. hospodári s určeným majetkom DPO SR,
 6. prostredníctvom registra vedie evidenciu organizačných jednotiek a členov DPO SR.

 

Článok 19

Odborná škola DPO SR

 

1. Odborná škola DPO SR (ďalej len OŠ DPO SR) je osobitným zariadením DPO SR. Úlohou OŠ DPO SR je zabezpečovať vzdelávanie v rámci DPO SR formou inštruktážno - metodických zamestnaní a kurzov, určených pre členov a funkcionárov DPO SR. Sídlom OŠ DPO SR je Hasičský dom v Martine.

2. Spôsob činnosti, výber personálneho zabezpečenia – lektorov a ekonomické zabezpečenie činnosti OŠ DPO SR upravuje vnútorný predpis DPO SR.

 

Článok 20

Organizačné jednotky DPO SR

 

1. Organizačné jednotky organizačnej štruktúry DPO SR, vo vzťahu k teritoriálnej, územnej pôsobnosti, sú:

 1. krajská organizácia DPO SR (ďalej len KO DPO SR), s pôsobnosťou podľa územno správneho členenia SR, spravidla v teritóriu samosprávneho kraja (VÚC),
 2. územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR), s pôsobnosťou v rámci jedného, alebo viacerých okresov,
 3. dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), spravidla s pôsobnosťou v obci alebo jej časti.

2. Vznik a zánik organizačných jednotiek a orgánov organizačnej štruktúry DPO SR, ako aj zmeny v registrovaných údajoch eviduje sekretariát. O zmenách v registri informuje orgány DPO SR prostredníctvom informačných médií DPO SR.

3. Pri tvorbe a zániku organizačných jednotiek sa vychádza z princípu zdola nahor. To znamená, že DHZ vytvárajú územné organizácie DPO SR, územné organizácie DPO SR vytvárajú krajské organizácie DPO SR. Územné a krajské organizácie DPO SR spolu vytvárajú ústredné orgány DPO SR, ak to stanovy neurčujú inak.

4. Organizačná jednotka DPO SR je vedená v registri DPO SR, ktorý vedie sekretariát. Novozaložená organizačná jednotka DPO SR vzniká dňom jej zápisu do registra.

5. Organizačná jednotka DPO SR zaniká, na základe rozhodnutia jej najvyššieho orgánu:

 1. zlúčením s inou organizačnou jednotkou po dohode dotknutých strán (DHZ, ÚzO DPO SR),
 2. dobrovoľným rozpustením,
 3. v prípade bezdôvodného dlhodobého nevykazovania činnosti, rozhodnutím vyššej organizačnej jednotky.

6. Organizačná jednotka v prípade zániku je vyškrtnutá z registra organizačných jednotiek, vedeného sekretariátom.

7. Organizačné jednotky DPO SR, ktoré majú právnu a majetkovú subjektivitu sú povinné pred ukončením svojej činnosti vysporiadať si svoje majetkovo – právne záväzky v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi DPO SR. DPO SR neručí za záväzky jednotlivých organizačných jednotiek.

8. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány. Ak uznesenie nižšieho orgánu odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom DPO SR, vyšší orgán takéto uznesenie zruší.

9. V rámci volebného, odvolacieho, schvaľovacieho a rozhodovacieho procesu platí na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry princíp nadpolovičnej väčšiny. Všetky volené orgány sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

10.Podrobnosti o spôsobe tvorby organizačných jednotiek a ich orgánov v rámci organizačnej štruktúry DPO SR, zásadách výberu, spôsob voľby, počtu členov, rozdelenia funkcií a spôsob rokovania vo všetkých orgánoch DPO SR upravuje vnútorný predpis DPO SR.

11. Financovanie činnosti organizačných jednotiek DPO SR a ich orgánov upravuje vnútorný predpis DPO SR.

 

Článok 21

Krajská organizácia DPO SR

 

1. KO DPO SR je organizačnou jednotkou DPO SR, ktorá v rozsahu určenom stanovami vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie samostatnú zodpovednosť z týchto právnych vzťahov.

2. KO DPO SR zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR spravidla v teritóriu samosprávneho kraja (VÚC).

3. KO DPO SR tvoria ÚzO DPO SR zaradené do tejto organizačnej jednotky.

4. Na rokovaní RVZ DPO SR je KO DPO SR zastúpená predsedom.

 

 

 

Článok 22

Orgány Krajskej organizácie DPO SR

 

Orgány KO DPO SR sú:

 1. Krajský výbor DPO SR
 2. Predseda Krajského výboru DPO SR,
 3. Tajomník Krajského výboru DPO SR.

 

Článok 23

Krajský výbor DPO SR

 

1. Krajský výbor DPO SR (ďalej len KV DPO SR) je výkonným orgánom KO DPO SR, ktorý metodicky riadi Územné výbory DPO SR.

2. Sídlom KV DPO SR je spravidla sídlo samosprávneho kraja (VÚC). 

3. KV DPO SR tvoria členovia zvolení na VZ ÚzO DPO SR a tajomník KV DPO SR.

4. Tajomník KV DPO SR je spravidla tajomník ÚzV DPO SR v sídle kraja.

5. Z členov KV DPO SR jeho členovia volia

 1. predsedu KV DPO SR,
 2. podpredsedu KV DPO SR, na návrh predsedu KV DPO SR,
 3. člena prezídia DPO SR. Členom prezídia DPO SR môže byť zvolený ktorýkoľvek člen KV DPO SR vrátane predsedu a podpredsedu KV DPO SR.

6. KV DPO SR navrhuje

 1. zástupcov KO DPO SR do republikových pomocných komisií, ktorými sú spravidla členovia snemu,
 2. revízora do RKaRK DPO SR.

7. Na odvolanie predsedu KV DPO SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov KV DPO SR.

8. Člen KV DPO SR môže byť odvolaný územnou organizáciou DPO SR. Návrh na odvolanie člena KV DPO SR môže podať ÚzV DPO SR aj KV DPO SR. V prípade straty volebného mandátu člena KV DPO SR je do KV DPO SR kooptovaný kandidát, zvolený príslušnou ÚzO DPO SR.

9. KV DPO SR sa schádza podľa potreby, minimálne štyrikrát v roku. Voči ÚzV DPO SR má koordinačnú, metodickú a kontrolnú funkciu vo veciach plnenia uznesení vyšších orgánov DPO SR.

10. K základným kompetenciám KV DPO SR patria:

 1. zastupovanie záujmov DPO SR pri rokovaniach s orgánmi samosprávneho kraja,
 2. spolupráca s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (ďalej HaZZ), 
 3. koordinácia činnosti ÚzV DPO SR v kraji.

11. Členovia KV DPO SR sa môžu zúčastniť na zasadnutiach orgánov ÚzO DPO SR v rámci KO DPO SR.

12. Financovanie činnosti KV DPO SR upravuje vnútorný predpis DPO SR.

13. KV DPO SR navonok zastupuje a v jeho mene koná predseda KV DPO SR.

 

Článok 24

Predseda Krajského výboru DPO SR

 

1. Predseda Krajského výboru DPO SR (ďalej len predseda KV) je štatutárnym orgánom KO DPO SR v rozsahu vymedzenom vnútorným predpisom DPO SR.

2. Predseda KV je volený členmi KV DPO SR.

3. Funkcia predsedu KV je nezlučiteľná s funkciou člena RKaRK DPO SR a člena KaRK ÚzO DPO SR.

4. Predseda KV:

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov KV DPO SR,
 2. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá KO DPO SR.

5. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene KO DPO SR samostatne.

6. Podpredseda KV DPO SR zastupuje predsedu KV ak predseda KV nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní a v období, ak došlo k odvolaniu predsedu z funkcie krajskou organizáciou DPO SR.

 

Článok 25

Tajomník Krajského výboru DPO SR

 

1. Tajomník KV DPO SR (ďalej len tajomník KV) je zamestnancom DPO SR.

2. Tajomník KV je hmotne zodpovedný za zverený majetok a za hospodárenie s finančnými prostriedkami KO DPO SR.

3. Funkcia tajomníka KV sa obsadzuje na základe návrhu KO DPO SR z radov tajomníkov ÚzV DPO SR.

4. Tajomník KV zabezpečuje po organizačnej stránke činnosť KV DPO SR.

5. Funkcia tajomníka KV je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu KV DPO SR.

6. Tajomník KV vedie register členov a DHZ v rámci KO DPO SR. Pripravuje za KV DPO SR podklady pre register DPO SR, vedený sekretariátom.

 

Článok 26

Územná organizácia DPO SR

 

1. ÚzO DPO SR je organizačnou jednotkou DPO SR, ktorá v rozsahu stanovenom stanovami vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie samostatnú zodpovednosť z týchto právnych vzťahov.

2. ÚzO DPO SR zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR v rámci jedného, alebo viacerých okresov.

3. ÚzO DPO SR tvoria DHZ zaradené do tohto organizačného článku.

4. ÚzO DPO SR môže byť rozdelená na okrsky.

5. Okrsok je časť územnej organizácie, s pôsobnosťou pre niekoľko DHZ, ktorý vznikol na základe historických tradícií alebo zabezpečenia optimálneho riadenia činnosti časti ÚzO DPO SR. Okrsok nie je samostatnou organizačnou jednotkou DPO SR. Okrsok nemá právnu subjektivitu. Činnosť okrsku sa riadi vnútorným predpisom DPO SR.

6. ÚzO DPO SR plní úlohy prostredníctvom zamestnancov DPO SR, volených zástupcov jednotlivých orgánov ÚzO DPO SR a členov DPO SR, registrovaných v DHZ.

7. Súčasťou ÚzO DPO SR môže byť aj kolektívny člen, priradený na základe zmluvy medzi DPO SR a kolektívnym členom DPO SR do ÚzO DPO SR podľa teritória pôsobenia.

8. ÚzO DPO SR je na rokovaní RVZ DPO SR zastúpená delegátom, alebo delegátmi RVZ DPO SR.

9. ÚzO DPO SR v sneme je zastúpená členom snemu.

 

Článok 27

Orgány Územnej organizácie DPO SR

 

Orgány ÚzO DPO SR sú:

 1. Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR (VZ ÚzO DPO SR),
 2. Plénum územnej organizácie DPO SR (ďalej len plénum),
 3. Územný výbor DPO SR (ďalej len ÚzV DPO SR),
 4. Predseda ÚzV DPO SR (ďalej len predseda ÚzV),
 5. Tajomník ÚzV DPO SR (ďalej len tajomník ÚzV),
 6. Kontrolná a revízna komisia Územnej organizácie DPO SR (ďalej len KaRK ÚzO DPO SR).

 

Článok 28

Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR

 

1. Najvyšším orgánom ÚzO DPO SR je VZ ÚzO DPO SR. Koná sa 1-krát za 5 rokov. VZ ÚzO DPO SR môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina DHZ s udaním dôvodu. VZ ÚzO DPO SR zvoláva plénum. V prípade jeho nefunkčnosti môže VZ ÚzO DPO SR zvolať ÚzV DPO SR.

2. Na VZ ÚzO DPO SR je zastúpený každý DHZ pôsobiaci v ÚzO DPO SR minimálne jedným delegátom.

3. Počet delegátov za DHZ na VZ ÚzO DPO SR sa určuje podľa kľúča, ktorý stanovuje snem.

4. VZ ÚzO DPO SR volí

 1. plénum,
 2. Územný výbor DPO SR,
 3. predsedu Územného výboru DPO SR,
 4. KaRK ÚzO DPO SR,
 5. zástupcu v sneme, ktorý je zástupcom aj v KV DPO SR,
 6. delegáta alebo delegátov na RVZ DPO SR.

5. VZ ÚzO DPO SR navrhuje KV DPO SR kandidáta za člena do RKaRK DPO SR a členov do republikových pomocných komisií.

6. Na zabezpečenie činnosti potvrdzuje do pléna a ÚzV DPO SR zamestnanca DPO SR – tajomníka ÚzV DPO SR. V záujme spolupráce a koordinácie odborných otázok kooptuje do ÚzV DPO SR aj zástupcu Hasičského a záchranného zboru.

7. VZ ÚzO DPO SR schvaľuje správu o činnosti, hlavné úlohy ÚzO DPO SR  a správu KaRK ÚzO DPO SR.

8. Volebné obdobie členov všetkých orgánov ÚzO DPO SR je spravidla 5 rokov.

 

Článok 29

Plénum Územnej organizácie DPO SR

 

1. Plénum je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VZ ÚzO DPO SR. Zloženie pléna určuje VZ ÚzO DPO SR. Schádza sa najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho ÚzV DPO SR.

2. Predsedajúcim pléna je z titulu svojej funkcie predseda ÚzV DPO SR.

3. Plénum odvoláva a kooptuje

 1. členov pléna,
 2. členov ÚzV DPO SR,
 3. predsedu ÚzV DPO SR,
 4. predsedov a členov pomocných komisií,
 5. KaRK ÚzO DPO SR,
 6. zástupcu v sneme, zástupcu do KV DPO SR.

4. Na návrh predsedu ÚzV DPO SR z členov ÚzV DPO SR potvrdzuje podpredsedu ÚzV DPO SR.

5. Plénum je oprávnené prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné personálne zmeny.

6. V prípade potreby, na návrh ÚzV DPO SR, zriaďuje pomocné komisie ÚzV DPO SR a okrsky.

7. Rokovania pléna sa zúčastňuje s hlasom poradným predseda KaRK ÚzO DPO SR.

 

Článok 30

Územný výbor DPO SR

 

1. Činnosť medzi dvoma plénami riadi ÚzV DPO SR v súlade so závermi VZ ÚzO DPO SR.

2. Schádza sa najmenej 4-krát v roku.

3. Zvoláva ho predseda ÚzV a tajomník ÚzV. Môže byť zvolaný i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov.

4. ÚzV DPO SR navonok zastupujú predseda ÚzV, podpredseda ÚzV DPO SR a tajomník ÚzV.

5. Riadi činnosť pomocných komisií ÚzV DPO SR (napríklad výcvikový štáb, preventívno-výchovná komisia, komisia pre prácu s mládežou atď.).

6. Navrhuje plénu zmeny v orgánoch ÚzO DPO SR.

7. Navrhuje plénu, na základe požiadavky DHZ, zriadenie, alebo zrušenie okrsku.

8. V prípade zriadenia okrskov, vykonáva ich evidenciu a hodnotenie.

9. Na návrh DHZ, po schválení plénom, kooptuje nových členov ÚzV DPO SR.

10. Navrhuje, schvaľuje a kooptuje členov pomocných komisií ÚzV DPO SR.

11. Vykonáva kontrolu plnenia uznesení orgánov DPO SR v DHZ, vykonávajúcich činnosť na území ÚzO DPO SR.

12. Výsledky kontroly a hodnotenie DHZ predkladá plénu a VZ ÚzO DPO SR.

13. Rokovania ÚzV DPO SR sa zúčastňuje s hlasom poradným predseda KaRK ÚzO DPO SR.

 

Článok 31

Predseda Územného výboru DPO SR

 

1. Predseda ÚzV je volená funkcia. Z titulu svojej funkcie je zároveň predsedajúcim pléna.

2. Volí ho VZ ÚzO DPO SR alebo plénum.

3. Odvoláva ho plénum.

4. Predseda ÚzV zastupuje ÚzO DPO SR navonok. Je štatutárnym zástupcom ÚzO DPO SR.

5. Predseda ÚzV

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov ÚzV DPO SR,
 2. je spoluzodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá plénu a VZ ÚzO DPO SR,
 4. navrhuje podpredsedu ÚzV DPO SR.

6. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene ÚzV DPO SR samostatne.

 1. Podpredseda ÚzV DPO SR zastupuje predsedu ÚzO DPO SR, ak predseda ÚzV nemôže vykonávať svoje právomoci dlhšie ako 60 dní a v období, ak došlo k odvolaniu predsedu ÚzV z funkcie plénom.

 

Článok 32

Tajomník Územného výboru DPO SR

 

 1. Tajomník ÚzV je zamestnancom DPO SR na úrovni ÚzO DPO SR.
 2. Tajomníka ÚzV do pracovného pomeru prijíma a ukončuje pracovný pomer s ním generálny sekretár na návrh a po potvrdení ÚzV DPO SR.
 3. Tajomník ÚzV je ustanovený do funkcie po potvrdení VZ ÚzO DPO SR.
 4. Po ustanovení do funkcie sa stáva členom pléna a ÚzV DPO SR.

5.  Tajomník ÚzV je štatutárnym zástupcom ÚzO DPO SR, zastupuje ÚzO DPO SR navonok a je hmotne zodpovedný za zverený majetok a za hospodárenie s finančnými prostriedkami ÚzO DPO SR.

6.  Tajomník ÚzV vedie register členov a DHZ. Pripravuje podklady pre register DPO SR, vedený KV DPO SR a sekretariátom.

7.  Tajomník ÚzV, na základe poverenia generálnym sekretárom, so súhlasom ÚzV DPO SR, môže vykonávať uvedenú funkciu vo viacerých ÚzV DPO SR.

 

Článok 33

Kontrolná a revízna komisia ÚzO DPO SR

 

1. KaRK ÚzO DPO SR je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VZ ÚzO DPO SR a plénu.

2. KaRK ÚzO DPO SR kontroluje

 1. hospodárenie ÚzV DPO SR,
 2. dodržiavania stanov, vnútorných predpisov, plnenia prijatých úloh a uznesení z rokovania orgánov ÚzV DPO SR,
 3. spôsob vyriešenia podnetov členov DPO SR.

3. KaRK ÚzO DPO SR upozorňuje orgány ÚzV DPO SR na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

4. Stanoviská KaRK ÚzO DPO SR sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.

5. Činnosť KaRK ÚzO DPO SR sa riadi vnútorným predpisom DPO SR pre kontrolnú činnosť.

6. Členstvo v KaRK ÚzO DPO SR je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch ÚzO DPO SR.

 

Článok 34

Dobrovoľný hasičský zbor

 

1. DHZ je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR.

2. DHZ zabezpečuje plnenie cieľa a úloh DPO SR spravidla na území obce alebo jej časti.

3. DHZ môžu založiť najmenej piati občania SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

4. Založenie DHZ nahlásia na príslušný ÚzV DPO SR, ktorý pripraví podklady pre registráciu v registri vedenom Sekretariátom DPO SR.

5. DHZ má právnu subjektivitu.

6. DHZ je na rokovaní VZ ÚzO DPO SR zastúpený delegátom.

7. Členovia DHZ môžu byť volení do všetkých orgánov v rámci DPO SR.

 

Článok 35

Orgány dobrovoľného hasičského zboru

 

Orgány DHZ sú:

 1. Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len VČS),
 2. Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS),
 3. Výbor DHZ (ďalej len výbor),
 4. Predseda DHZ,
 5. Revízna komisia (revízor) DHZ.

 

Článok 36

Výročná členská schôdza DHZ

 

1. Najvyšším orgánom DHZ je Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len VČS). Koná sa jedenkrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.

 1. Oznámenie o VČS musí byť v písomnej forme doručené každému členovi DHZ minimálne päť dní pred dňom konania VČS.
 2. Prerokováva a schvaľuje:
 1. správu výboru DHZ o činnosti,
 2. správu o hospodárení,
 3. správu revízora (revíznej komisie),
 4. plán činnosti,
 5. rozpočet,
 6. uznesenie.
 1. Raz za 5 rokov, spravidla v roku konania VZ DPO SR, volí výbor (predsedu a ďalších členov výboru), revíznu komisiu (ďalej len RK), alebo revízora, delegáta na VZ ÚzO DPO SR a podáva návrh na členov pomocných komisií v rámci ÚzO DPO SR.
 2. Predseda je štatutárom DHZ. Štatutárom, podľa potreby, môže byť zvolený aj ďalší člen výboru.
 3. Zmeny v orgánoch DHZ môže vykonať každá VČS DHZ a ČS DHZ.
 4. Kandidáti na volené funkcie v DHZ musia byť spravidla pri voľbe fyzicky prítomní.  
 5. V prípade odôvodnenej neúčasti voleného je potrebný písomný súhlas kandidáta k jeho voľbe.
 6. VČS je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov DHZ.

 

 

Článok 37

Členská schôdza DHZ

 

1. Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS) je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS.

2. ČS zvoláva výbor DHZ podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada predseda DHZ alebo najmenej štvrtina členov DHZ s udaním dôvodu.

3. Štvrtina členov DHZ má právo zvolať ČS, ak na ich žiadosť nezvolal ČS výbor DHZ alebo predseda DHZ do 15 dní od doručenia žiadosti.

4. Oznámenie o ČS musí byť v písomnej forme doručené každému členovi DHZ minimálne päť dní pred dňom konania ČS.

5. ČS je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov DHZ.

 

Článok 38

Výbor DHZ

 

 1. Členmi výboru DHZ sú spravidla predseda DHZ, tajomník DHZ, veliteľ DHZ, preventivár, hospodár (pokladník), strojník a ďalší členovia podľa návrhu a potreby DHZ.
 2. Výbor DHZ riadi činnosť DHZ medzi ČS (ďalej len výbor). Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát v roku.
 3. Spolupracuje s orgánmi samosprávy (obce alebo mesta) pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo stanov DPO SR.

 

Článok 39

Predseda DHZ

 

1. Predseda DHZ je volená funkcia. Volí ho VČS alebo ČS.

2. Predseda DHZ je štatutárnym zástupcom a zastupuje DHZ navonok.

3. Predseda DHZ:

 1. riadi, kontroluje a hodnotí činnosť členov DHZ,
 2. je zodpovedný, v rámci svojich kompetencií, za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DHZ,
 3. zo svojej činnosti sa zodpovedá ČS DHZ,
 4. zodpovedá za vedenie registra členov DHZ.
  1. V rámci svojich kompetencií môže konať a podpisovať v mene DHZ samostatne.
  2. V DHZ, kde VČS alebo ČS volí predsedu – veliteľa DHZ, alebo len veliteľa DHZ (veliteľský princíp riadenia), namiesto predsedu, je štatutárny zástupca predseda – veliteľ DHZ, alebo veliteľ DHZ a zastupuje DHZ navonok.

 

Článok 40

Revízna komisia (revízor) DHZ

 

1. Revízna komisia (revízor) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VČS.

2. Revízna komisia (revízor) kontroluje

a) hospodárenie v DHZ,

b) dodržiavania stanov, vnútorných predpisov, plnenia prijatých úloh a uznesení z rokovania orgánov DHZ,

c) spôsob vyriešenia podnetov členov DHZ.

3. Revízna komisia (revízor) upozorňuje orgány DHZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Stanoviská revíznej komisie (revízora) sú pre príslušný orgán odporúčaním.

4. Činnosť revíznej komisie (revízora) sa riadi vnútorným predpisom DPO SR pre kontrolnú činnosť.

5. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch DHZ.

 

 

HLAVA IV.

Odvolacie konanie a trestná bezúhonnosť

 

Článok 41

Odvolacie konanie

 

1. Proti rozhodnutiam orgánov DPO SR všetkých stupňov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých členov a funkcionárov, je možné podať odvolanie na vyšší orgán DPO SR a to v lehote do 30 dní.

a)  Proti rozhodnutiu výboru DHZ sa možno odvolať:

- na ČS DHZ

- v druhom stupni na ÚzV DPO SR.

b) Proti rozhodnutiu ČS DHZ možno podať odvolanie:

- v prvom stupni na ÚzV DPO SR,

- v druhom stupni na plénum.

c)  Proti rozhodnutiu ÚzV DPO SR možno podať odvolanie:

- v prvom stupni na plénum

- v druhom stupni na prezídium.

d)  Proti rozhodnutiu pléna možno podať odvolanie:

- v prvom stupni na prezídium

- v druhom stupni na snem.

          Druhostupňové rozhodnutie snemu má konečnú platnosť v organizačnej štruktúre DPO SR.

2. V prípade námietky zaujatosti o odvolacom orgáne rozhodne Prezídium DPO SR a odvolávajúceho vyrozumie do 90 dní.

3. Proti disciplinárnemu opatreniu sa môže člen a funkcionár odvolať do 15 dní od jeho uloženia na vyššie orgány postupne až k republikovým orgánom. Vyššie odvolacie orgány majú povinnosť odvolanie vybaviť a odvolávajúceho vyrozumieť do 90 dní.

 

Článok 42

Trestná bezúhonnosť

 

 1. Pre výkon funkcie štatutára od úrovne ÚzO DPO SR a v zamestnaneckom pomere (zamestnanec DPO SR) vo všetkých orgánoch DPO SR sa požaduje trestná bezúhonnosť vo vzťahu k úmyselnému trestnému činu.
 2. Trestná bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý sa predkladá pri podaní kandidatúry na uvedenú funkciu alebo ako súčasť žiadosti o prijatie do zamestnania.
 3. Pri strate bezúhonnosti je štatutár povinný vzdať sa funkcie v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.

 

 

HLAVA V.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

Článok 43

Všeobecné ustanovenia

 

1. DPO SR zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárenia a správy majetku v súlade so zákonom o DPO SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi DPO SR.

2. DPO SR hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje snem.

3. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary, dotácie, granty, výnosy z majetku a vlastnej činnosti.

4. Na plnenie úloh ustanovených zákonom o DPO SR využíva DPO SR svoj majetok a v súlade s príslušnými právnymi predpismi môže využívať aj majetok štátu, vyšších územných celkov a obcí, prípadne aj iných osôb (ďalej aj len „cudzí majetok“). DPO SR môže získavať prostriedky na svoju činnosť aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

5. Výročná správa DPO SR v písomnej forme je prístupná v sídle DPO SR.

6. Pre hospodárenie DPO SR platia osobitné vnútorné predpisy a nariadenia Ministerstva financií Slovenskej republiky.

7. DPO SR ako občianske združenie, má právnu subjektivitu.

8. Právnu subjektivitu má:

     a) Krajská organizácia DPO SR,

     b) Územná organizácia DPO SR,

     c) Dobrovoľný hasičský zbor.

9. Identifikačné číslo (identifikátor) organizácie pre DHZ je prideľované v zmysle platných právnych predpisov.

 

Článok 44

Zánik DPO SR

 

1. DPO SR zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

2. V prípade zániku rozpustením VZ DPO SR ustanovuje likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi, alebo na verejnoprospešné a charitatívno – humánne účely.

 

 

 

 

 

 

HLAVA VI.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 

Článok 45

Súlad názvoslovia a predpisov

 

1. DHZ, ÚzV DPO a OV DPO, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto stanov, považujú sa za DHZ a ÚzV DPO SR podľa týchto stanov.

2. Ak z týchto stanov nevyplýva inak, orgány a organizačné jednotky DPO SR, ktoré vznikli podľa doterajších stanov alebo iných vnútorných predpisov DPO SR, účinnosťou týchto stanov zanikajú po ukončení volebného obdobia alebo konania mimoriadneho VZ DPO SR, konanom po dni účinnosti uvedených stanov. Do tohto obdobia, kde bol použitý názov DPO sa používa názov DPO SR.

 

Článok 46

Účinnosť

 

1. Zmena znenia Stanov DPO SR bola vykonaná a schválená Snemom DPO SR dňa 26.11.2016.

2. Zmena znenia Stanov DPO SR nadobúda účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

3. Dňom registrácie zmeneného znenia Stanov DPO SR stráca platnosť znenie Stanov DPO SR schválené Snemom DPO SR 24.11.2007, registrované na MV SR dňa 21.12.2007 pod č. VVS/1-900/90-3769-11.

4. Výklad stanov DPO SR prináleží snemu. Jednotlivé ustanovenia stanov DPO SR môžu byť podrobnejšie rozvedené v osobitnom predpise. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách DPO SR a iných základných predpisoch, rozhoduje snem.

 

 

 


 1. Zákon NR SR č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane
 2. Zákon NR SR č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


 

 

Posledné fotografie

Aktuálne počasie


Dátum

Dnes je

Partner

Locus Map logo
https://www.locusmap.app

Presný čas


Kontakt

DHZ Oravská Lesná

Oravská Lesná č. 1291
029 57 Oravská Lesná

č. účtu DHZ: FIO Banka
IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO DHZ: 00177474 3503

tel.: veliteľ - 0915 806553, predseda - 0907 329848

dhzorlesna@gmail.com

Štatistiky

Online: 4
Celkom: 389655
Mesiac: 5754
Deň: 122