Choď na obsah Choď na menu
 


 

TERMÍNY KONANIA OKRESNÝCH SÚŤAŽI NA ROK 2020

Muži-ženy okres NO – Zubrohlava 14.6.2020

Plameň okres NO - Babín 30.5.2020


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuál k IVECO CAS 15 - 3 generácia

CAS 15 iveco daily nové manuál - YouTube

----------------------------------------------------------------------------------------------------

zimné  vykurovacie obdobie

Vážení občania !

Dobrovoľný hasičský zbor obce

vás  chce  upozorniť  na  nebezpečenstvá  v čase  ZIMNÉho  

VYKUROVACIEho   OBDOBIa .

 

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať' o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

Ponúkame Vám niekoľko dobre myslených rád, najmä:

  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či naftu,
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá -šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
  • v zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
  • nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,
  • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propan - butan, tuhé palivá a iné materiály

Vážení spoluobčania !

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že hasiči sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z možných požiarov.

Ďalej upozorňujeme občanov, že aspoň raz do roka a najmä pred vykurovacím obdobím je potrebne prekontrolovať komín, vyústenie spotrebiča do komína a vymetenie komína.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výcvik hasičského družstva 1+3 v podmienkach DHZO

Vážení členovia DPO SR, ktorí vykonávate svoju činnosť v rámci hasičských jednotiek v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO, DHZM.

Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo zistené, že v súčasnom období absentuje cvičebný poriadok, zameraný práve na výcvik družstva 1+3. Z tohto dôvodu sme požiadali GŘ HZS ČR o možnosť využívania predpisov vydaných MV–GŘ HZS ČR – Bojový řád jednotek PO a Cvičební řád jednotek PO pre účely odborné prípravy členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorí sú zaradení v hasičských jednotkách obcí alebo miest v Slovenskej republike. Ako vyplýva z odpovede generálneho riaditeľa HZS genmjr. Ing. Drahoslava Rybu, GŘ HZS ČR vydalo súhlas na využívanie uvedenej dokumentácie, ktorý je platný „dnem vydání tohoto dopisu do jeho případného písemného odvolání MV-GŘ HZS ČR adresovaného na DPO SR.“ Všetky potrebné texty a metodické listy k výcviku sa nachádzajú na elektronickej adrese http://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d. Pre výcvik družstva 1+3 sú odporúčané DR 3-1 až DR 3-16.

Verím, že uvedený krok prispeje k zvýšeniu taktickej pripravenosti našich členov v hasičských jednotkáchv zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO a DHZM.