Choď na obsah Choď na menu
 


Stavba garáže pre Hasičské IVECO

 

Predpoklad akcieschopnosti hasičov a techniky pre zdolanie požiaru je mať vodu a aj techniku stále v pohotovosti, čiže vo vykurovanej garáži, aby voda a príslušná armatúra nezamrzla. Preto sa obec rozhodla v mesiaci september začať s výstavbou garáže pre Hasičské IVECO a to svojpomocne s Dobrovoľnými hasičmi.

Touto cestou chcem osloviť Hasičov v našej obci, ale i ostatných ochotných občanov aby sa zapojili do tejto výstavby ( tzv. akcie Z ), aby sme to čím skôr stihli.

V prípade ochoty pomôcť volajte p. Štefana Murína - 0915806553,

alebo p. Rudolfa Brisudu-0907329848.

Za ochotu vopred Ďakujeme - Vaši Hasiči.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventivár obce v spolupráci

s Dobrovoľným hasičským zborom Oravská Lesná

Vás chce upozorniť na

zákaz vypaľovania suchých porastov

Hasiči napriek chladnejšiemu počasiu v januári a februári už zasahovali pri štyroch lesných požiaroch, v ďalších dvadsiatich piatich prípadoch horeli trávnaté porasty. "Už dochádza k tomu, ako my to hovoríme v našom žargóne, národnému športu - vypaľovaniu suchej trávy. Okrem toho ľudia už začali spaľovať aj odpad na nevhodných miestach, odkiaľ sa môže šíriť oheň ďalej. "Zákon zakazuje vypaľovať suché porasty a kríky, no hasiči majú pochopenie pre snahu ľudí upratať si okolie domov, chát a chalúp, ale odporúčajú ľuďom, aby nahromadený odpad nelikvidovali spaľovaním, ale iným spôsobom, napríklad kompostovaním. Ak predsa len chcú takýto odpad spáliť, tak by to mali urobiť  "maximálne obozretne" a na mieste, kde sa oheň nemôže vymknúť kontrole. Pritom právnická osoba môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len so súhlasom príslušného Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného Zboru. Fyzická osoba má zakázané používať otvorený oheň na takých miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Hasičom sa už niekoľko rokov, napriek neustálemu upozorňovaniu, nedarí presvedčiť ľudí, aby to nerobili. "Je to proste vžité v ľuďoch, že len čo príde jar, treba všetko vyhrabať a spáliť na nie práve najvhodnejších miestach a potom vznikajú požiare." Pritom každý rok využívajú obce na informovanie o období zvýšeného rizika vzniku požiaru všetky dostupné médiá, ako aj obecný rozhlas. "Každá právnická aj fyzická osoba je povinná pri manipulácii s otvoreným ohňom konať tak, aby požiar nevznikol." Hasiči plnenie povinností pravidelne kontrolujú, podnikateľovi môžu vymerať pokutu do 16 596 €. Ľudia môžu dostať pokutu za vypaľovanie suchých porastov alebo zakladanie ohňa na nevhodných miestach do 33 € v blokovom konaní, do 333 € v priestupkovom konaní.

 

Chceme vám dať niekoľko dobre mierených rád v prípade

zakladania ohňa v prírode

 • oheň zakladať iba na vyhradených miestach !
 • ohnisko bezpečne oddeľte od okolitého prostredia , napr. obložením kameňmi, obsypaním pieskom, vyhĺbením zeminy. Pri zakladaní väčších vatier je vhodné ohnisko oddeliť pruhom širokým až 1 m, ktorý je zbavený všetkých horľavých látok. Vzdialenosť od okraja lesa  je najmenej 50 m!
 • oheň nezakladajte pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, lesnej hrabanke, v blízkosti suchej trávy alebo mladého porastu. Nepáľte trávu ani odpady, či materiály obsahujúce chemické látky.
 • nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre
 • pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, lieh)
 • do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí
 • nenechávajte oheň bez dozoru, k dispozícii majte dostatok vody či piesku , keby sa oheň vymkol kontrole. Je vhodné umiestniť ohnisko blízko vodného zdroja. Dozor vykonáva výlučne dospelá osoba.
 • ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou alebo zasypaním zeminou. Z ohniska sa nesmie dymiť a popol a pôda pod ohniskom musí byť chladná.
 • deti pri ohnisku nesmú zostať bez dozoru osoby, staršej ako 18 rokov. 

 

Ďalej v prípade

Vypaľovania trávy a suchých porastov

Požiar trávy v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami – použijeme čerstvú haluz alebo vrecovinu, ktorú pravidelne močíme vo vode (ak je k dispozícii).Takýmto spôsobom „ubijeme“ oheň, zamedzíme prístupu vzduchu, čím nastane uhasenie ohňa. Ak máte vodu, majte šaty vždy mokré, dýchajte cez mokrú ochrannú šatku.

Keď horia kríky a nízky suchý porast požiar hasíme ako v prípade požiaru trávy. Ak fúka silnejší vietor, oheň môže byť príliš prudký. Pokiaľ už nie je možné hasiť improvizovanými prostriedkami, musíme ustúpiť a okamžite volať hasičov.

A nakoniec pri

lesnom požiari

Príčinou vzniku lesného požiaru sú zvyčajne prírodné podmienky (napr. blesk) a konanie samotného človeka (najčastejšie z nedbanlivosti, nedodržaním protipožiarnych opatrení či podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa). Zriedkavejšie sú prípady úmyselného zapálenia.

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru takou rýchlosťou, ktorú si ani nevieme predstaviť! Lesný požiar ľahko vznikne, ale veľmi ťažko sa hasí – často sa vyskytuje na lokalitách neprípustných pre zásahovú hasičskú techniku, s nedostatočnými vodnými zdrojmi. Vyžaduje si nasadenie veľkého počtu ľudí,, špeciálnej hasičskej aj leteckej techniky.

Ak horí les a vysoké stromy sú tesne pri sebe, požiar sa šíri rýchlejšie, ako napr. pri požiari trávnatého porastu. Oheň po korunách stromov môže preskakovať z vrcholca na vrcholec stromu. Ponad osoby sa rozšíri tak rýchlo, že môže odrezať cestu a horieť všade navôkol. V lese nemusíme cítiť vietor, napriek tomu môže byť pomerne silný.

Pri vetre rýchlosť prudko narastá. Teplota stúpne na takú úroveň, že porast na zemi sa vznieti bez priameho kontaktu s ohňom. Vietor pritláča oheň k zemi a oheň sa rýchlejšie šíri. Hore svahom sa oheň šíri rýchlejšie aj bez pomoci vetra.

Od požiaru je potrebné zachovávať dostatočnú vzdialenosť, sledovať jeho vývoj, ktorý sa vplyvom vetra môže zmeniť.

V prípade ohrozenia lesným požiarom je potrebné včas sa evakuovať. Ak sa jedná o skupinu ľudí – nezaostávať, ísť spolu !

V prípade núdze, keď pred rýchlo sa šíriacim ohňom niet úniku a nablízku je jazierko, potok, bažina,, jedinou záchranou je zotrvať určitý čas v ňom.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá !

Ak začne horieť , napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov !

 

Telefónne číslo  je  150  alebo  112, alebo DHZO Oravská Lesná 0915 806553.

 

Vypracoval: Ing. Juraj Mazúr – preventivár obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení funkcionári, členky a členovia DPO SR.

Doba, ktorú prežívame nie je ľahká, dotkla sa života všetkých občanov SR,

členov DPO SR nevynímajúc. Prezídium DPO SR po prvý krát v histórii prijalo

nepopulárne nasledujúce rozhodnutie: 

 

           Vzhľadom k epidemiologickej  situácii, rozhodnutiam Ústredného krízového štábu SR,          vlády SR a hlavného hygienika SR k hromadným akciám, ale aj rozhodnutiam iných ústredných športových orgánov o zrušení súťaží všetkých vekových kategórií, Prezídium DPO SR                        pre rok 2020 rozhodlo o zrušení:

- pôvodných termínov okrskových, územných, krajských a republikových kôl súťaží

   detí, mládeže, dorastu a dospelých,

- zasadnutí orgánov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry,

- organizovania všetkých súťaží pod hlavičkou DPO SR,

- osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí organizovaných DHZ,

- plánovaných cvičení DHZ,

O pokračovaní uvedených akcií, po vyriešení epidemiologickej situácie, budete včas informovaní.

Zároveň Vám chceme pri tejto príležitosti poďakovať a prostredníctvom Vás všetkým členom           DPO SR za ich aktívnu prácu počas tejto krízovej situácie, pri plnení úloh v mestách a obciach a pomoci spoluobčanom. V tejto dôležitej a záslužnej činnosti Vám prajeme veľa fyzických a hlavne psychických síl. Sme presvedčení, že opäť nastanú dni pokojného života a my sa vrátime k našej činnosti.

( Zdroj: ÚzV DPO SR Dolný Kubín )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvoM šírenia ochorenia koronavírusu

COVID – 19 (SARS – CoV – 2)

 

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus COVID-19 (SARS – CoV – 2)  môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

Vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID – 19

Používať:

1)    tvárové rúško,

2)    respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1],

3)    ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),

4)    jednorazové chirurgické rukavice

5)    môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek)

Ako postupovať pri zásahu:

1)    Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19.

2)    Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).

3)    Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.

4)    Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.

5)    Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.

6)    Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny - tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

7)    Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.

8)    Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

 

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Odporúčanie pre organizačné zložky Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

V súvislosti s diagnostikovaním pozitívnych prípadov ochorenia COVID – 19 na Slovensku Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky neodporúča svojim organizačným zložkám (Krajské organizácie DPO SR, Územné organizácie DPO SR, Dobrovoľné hasičské zbory) organizovať podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

 

V prípade prijatia konkrétnych opatrení v rámci okresu alebo mesta Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky odporúča sekretariátom územných organizácií riadiť sa pokynmi krízového štábu príslušného okresu alebo mesta.

Dôležitá informácia pre verejnosť


Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 24.02.2020 sme si boli v po nové IVECO Daily.

Prevzali sme si ho z rúk Ministerky vnútra SR p. D. Sakovej

na záchrannej brigáde v Žiline. Celkovo sa odovzdávalo 56

vozidiel. Pomôže nám pri zrýchlenom presune k požiarom,

povodniam, a iným živelným pohromám. Odvezie posádku

2+4 osoby. Veľmi sa mu tešíme, no zatiaľ ho nemáme

kde parkovať, lebo máme malú Hasičskú zbrojnicu.

Hľadáme priestory a hlavne financie na novú a väčšiu

Has. zbrojnicu. 

A tu je na fotografií naše vozidlo v plnej kráse. 

img_20200224_150742.jpg

Manuál k IVECO CAS 15 - 3 generácia

CAS 15 iveco daily nové manuál - YouTube

---------------------------------------------------------------------------------------------

Výcvik hasičského družstva 1+3 v podmienkach DHZO

Vážení členovia DPO SR, ktorí vykonávate svoju činnosť v rámci hasičských jednotiek v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO, DHZM.

Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo zistené, že v súčasnom období absentuje cvičebný poriadok, zameraný práve na výcvik družstva 1+3. Z tohto dôvodu sme požiadali GŘ HZS ČR o možnosť využívania predpisov vydaných MV–GŘ HZS ČR – Bojový řád jednotek PO a Cvičební řád jednotek PO pre účely odborné prípravy členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorí sú zaradení v hasičských jednotkách obcí alebo miest v Slovenskej republike. Ako vyplýva z odpovede generálneho riaditeľa HZS genmjr. Ing. Drahoslava Rybu, GŘ HZS ČR vydalo súhlas na využívanie uvedenej dokumentácie, ktorý je platný „dnem vydání tohoto dopisu do jeho případného písemného odvolání MV-GŘ HZS ČR adresovaného na DPO SR.“ Všetky potrebné texty a metodické listy k výcviku sa nachádzajú na elektronickej adrese http://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d. Pre výcvik družstva 1+3 sú odporúčané DR 3-1 až DR 3-16.

Verím, že uvedený krok prispeje k zvýšeniu taktickej pripravenosti našich členov v hasičských jednotkáchv zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO a DHZM.