Choď na obsah Choď na menu

Úvod

 

Najbližšie akcie DHZ

29. 04. 2023 - Stavanie Mája o 16,00 hod.

04. 05. 2023 - Kladenie venca ku pomníku o 18,00 hod. a Sv. omša

           za Hasičov a zomrelých Hasičov o 18,30 hod.

Oslavy 90 rokov vzniku nášho DHZ sa uskutočnia dňa 26. 08. 2023

o 13,00 sv. omšou a následne o 14,00 v Kultúrnom dome. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko prezidenta DPO SR poskytnuté TASR k navrhovaným

zmenám v zákonoch

Napísal: Ing. Peter Wolf

Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladal minister vnútra v demisii  Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľko krát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach. Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – jediného dobrovoľného  združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou.

   Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva, najmä na obciach, v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie, vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou „zrovnoprávnenie“ všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi, sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom tzv. „projektov“, ku ktorým, do súčasnosti, zo strany MV SR neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z MV SR späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty, predkladané v súčasnosti NR SR.

   Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO SR, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti.

   DPO SR nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, bez jasne stanovených pravidiel, vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená  organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie MV SR, odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie. Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré, v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne, s pôsobnosťou po celej republike, je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou, sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách obcí a miest (DHZO, DHZM). Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu, nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce MV SR je otázka rekodifikácie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ako i zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.

   Z tohto dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii, vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme, aj  v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Petícia za zachovanie financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Napísal: Ing. Peter Wolf

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_financovania_dobrovonej_poiarnej_ochrany_sr

O t v o r e n ý   l i s t  

dobrovoľných hasičov,  o b č a n o v   Slovenskej republiky 

Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.  

   My, dobrovoľní hasiči  Slovenskej republiky vyzývame národnú radu  Slovenskej republiky, aby pri schvaľovaní zmien Zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky č.37/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov neschválila zmenu tohto zákona v  §4 ods.3 a ponechala ho v znení tak ako je to uvedené v spodnej časti tohto listu.

Ministerstvo vnútra sa snaží oklieštiť poskytnutie dotácie na plnenie úloh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na plnenie úloh podľa § 3 ods.1

Toto je znenie § 3 uvedeného zákona :

(1)    Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti
a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,1a)
c) zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
d) civilnej ochrany obyvateľstva,
e) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,1a)
f) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
g) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
h) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
i) cezhraničnej spolupráce,

Keď sa pozriete na ciele tak Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vo viacerých oblastiach nahrádza činnosť, ktorú by mal zabezpečovať štát a tak zvyšuje kvalitu prípravy obyvateľstva na mimoriadne situácie.
Táto činnosť sa však nedá robiť bez finančných prostriedkov preto si myslíme, že je nutnosť aby sa štát podieľal formou dotácie na plnení týchto cieľov, takže v zákone by malo zostať § 4 ods.3 v znení a to :

(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4 ) najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1     

Signatári: 

- Bc. Jozef Smolinský , prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
- Ľubomír Vaňko, predseda Asociácie dobrovoľných hasičských zborov obcí 

Posledné fotografie

Aktuálne počasie


Dátum

Dnes je

Presný čas


Kontakt

DHZ Oravská Lesná

Oravská Lesná č. 1291
029 57 Oravská Lesná

č. účtu DHZ: FIO Banka
IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO DHZ: 00177474 3503

tel.: 0907 329848

dhzorlesna@gmail.com

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 330427
Mesiac: 2690
Deň: 63