Choď na obsah Choď na menu

Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Oravská Lesná ( ďalej len DHZO ), IČO: 001774743503, so   sídlom Oravská Lesná č. 1291, prevádzkovateľ webových stránok www.dhzoravskalesna.sk (ďalej len „Internetové stránky“), prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú       spoločnosťou DHZO považované za prísne dôverné a je s nimi naložené v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre DHZO prioritou.

DHZO je v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, (ďalej len „Zákon“) a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EU) 2016 / 679), ( ďalej len          „Nariadenie“), správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchovává a využíva (a inak spracovává) Vaše osobné údaje pre výkon svojej činnosti – jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú bližšie vymedzené v bodoch 1 a 2.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené spoločnosťou DHZO na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu a to prostredníctvom Internetových stránok alebo iných zdrojov, a popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany DHZO.

 

 1. spracovávané osobné údaje

Spoločnosť DHZO je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, pre ktorý ich od jednotlivých subjektov údajov získala:

 

Údaje            subjektov údajov

Účely spracovania

Kde napríklad        spracovávame

Meno a       Priezvisko

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných zdelení a ponuku produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Prezenčné listiny, tlačivá k zásahom, povýšeniam, odmenám, evidenčné karty členov, zoznamy členov DHZO apod.

Adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, Zasielanie obchodných zdelení a ponúk produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Prezenčné listiny, tlačivá k zásahom, povýšeniam, odmenám, evidenčné karty členov, zoznamy členov DHZO apod.

Číslo účtu

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely

Fakturácia, objednávky,

Čas a datum

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zaistenie ochrany zdravia a majetku, Plnenie ostatných zákonných povinností

Prezenčné listiny, tlačivá k zásahom, povýšeniam, odmenám, evidenčné karty členov, zoznamy členov DHZO apod.

IČO, DIČ

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Fakturácia, objednávky,

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných zdelení a ponúk produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Zaistenie ochrany zdravia a majetku, Plnenie ostatných zákonných povinností

Prezenčné listiny, tlačivá k zásahom, povýšeniam, odmenám, evidenčné karty členov, zoznamy členov DHZO apod.

Fakturácia, objednávky,

Telefón

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa uživateľských účtov k službám, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoj nových, Zasielanie obchodných zdelení a ponúk služieb, Plnenie ostatných zákonných povinností

Prezenčné listiny, tlačivá k zásahom, povýšeniam, odmenám, evidenčné karty členov, zoznamy členov DHZO apod.

Fakturácia, objednávky,

 

 

Osobné údaje sú DHZO spracovávané, manuálne, i automaticky. Spoločnost DHZO je      oprávnena zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informacie prostredníctvom              automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informacie kedykoľvek navštívíte               Internetové stránky.

 

 

 1. Účely spracovánia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu býť spoločnosťou DHZO spracovávané pre tieto účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu – členské karty, povýšenia, školenia, fotografovanie, prezenčné listiny
 • Správa uživateľských účtov k službám
 • Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb (DHZO zvyšuje bezpečnost svojích služieb v oblasti stotožnenia užívateľa)
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoj nových -  DHZO zlepšuje kvalitu   svojích služieb (webové stránky).
 • Robenie analýz a meraní (DHZO zisťuje napríklad, návštevnosť,  počet videných     stránok.
 • Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré DHZO plní, patrí napr. poskytovanie informací orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejné moci)

 

 1. Zoznam spracovateľov

V rámci DHZO sú osobné údaje subjektov údajov sprístupnené iba oprávneným členom    spoločnosti DHZO, alebo zamestnancom spracovateľov údajov, a to iba v miere za účelom spracovania.

DHZO je oprávnená poskytovať osobné údaje tretím subjektom, ak je to potrebné za účelom vybavovania Vašich žiadosti. Jedná sa o tieto kategorie príjemcov:

 • Spoločnosti poskytujúce systém pre správu webu;
 • Správca webovej adresy
 • Poskytovatelia analytických nástrojov;

Za určitých podmienok sme oprávnení niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov napr. orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejné moci.

 

4. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po nevyhnutnú dobu k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvy, tj. minimálne po dobu, po ktoru je spoločnosť DHZO povinná uchovávať údaje podľa záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám ku spracovaniu udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplývá doba spracovania z účelu    spracovania alebo je daná právnymi predpismi z oblasti ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po takto uvedenú dobu:

 • Plnenie zmluvného vzťahu – členské karty -                         do odhlásenia člena
 • Plnenie ostatných zákonných povinností -                                       max. 5 let
 • Fotodokumentácia, vídeá, história DHZO - natrvalo, na požiadanie člena o vymazanie

                                                                                                    

 1. Práva subjektov údajov
   

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o právo na prístup k osobným údajom,  na opravu nepresných aebo nepravdivých osobných údajov, ďalej o právo požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov je narušena ochrana osobného a sukromého života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpissmi, obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ste zistili, že boli spracovávané protiprávne. Najneskoršie s účinnosťou od 25. 5. 2018 môžete uplatniť taktiež právo na prenositelnosť údajov a právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právvami a slobodami subjektu údajv, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás DHZO spracováva osobné údaje, máte právo získať od DHZO informacie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že máte pocit, že o Vás DHZO spracováva nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. DHZO opravu prevedie bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo požadovať vysvetlenie: v prípade, že máte podozrenie, že DHZO spracovaním Vašich osobných údajov narušuje ochranu Vášho osobného a súkromého života alebo že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozporu s právnymi predpismi, môžete po DHZO požadovať vysvetlenie.
 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov: v prípade, že máte za to, že dochádza k porušeniu Vašeho práva na súkromie, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie údajov: v prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich vymazanie.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na vymazanie, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete po DHZO požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby DHZO Vaše osobné údaje poskytla tretím subjektom, môžete využiť svojho práva na prenositelnosť údajov.       V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, DHZO Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy vykonávanej vo   verejnom záujme, alebo pri výkone verejné moci, alebo pre účely ochrany           oprávnených záujmov DHZO. V prípade, že DHZO nepreukáže, že existuje závažný oprávněný dôvod pre spracovanie, ktoré prevažuje nad Vašimi záujmami, alebo     právami a slobodami, DHZO spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez      zbytočného odkladu.

 

Pri realizácií Vašich práv sa na nás obracajte na adresu sídla DHZO.  

DHZO si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

 

Zásady zpracovania osobných údajov sú platné od 25. 05. 2018

 

 

Posledné fotografie

Aktuálne počasie


Dátum

Dnes je

Partner

Locus Map logo
https://www.locusmap.app

Presný čas


Kontakt

DHZ Oravská Lesná

Oravská Lesná č. 1291
029 57 Oravská Lesná

č. účtu DHZ: FIO Banka
IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO DHZ: 00177474 3503

tel.: veliteľ - 0915 806553, predseda - 0907 329848

dhzorlesna@gmail.com

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 389657
Mesiac: 5753
Deň: 122